ცენტრის მიზნები და ფუქნციები

085

უწყვეტი განათლებისა და კარიერული ზრდის ცენტრი

TOU-ს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების კარიერული ზრდის ხელშეწყობა, დასაქმებისთვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევების განვითარება, რაც ახალგაზრდებს შრომის ბაზარზე თავის დამკვიდრებაში დაეხმარება.

ცენტრის მიზნებში ასევე შედის კურსდამთავრებულებთა განვითარების პროგრამა (Alumni Program), რომელიც მათ კარიერულ და პიროვნულ ზრდაზეა ორიენტირებული; ასევე უწყვეტი განათლების ფარგლებში ადმინისტრაციული პერსონალისა და სტუდენტებისთვის ფორმალური და არაფორმალური განათლების, სხვადასხვა პროფესიული და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგის/კურსების შეთავაზება.


ცენტრის ფუნქციები

დაეხმაროს სტუდენტებს, შრომითი ბაზრის მოთხოვნებზე დაყრდნობით, ზოგადი უნარების განვითარებაში, როგორიცაა გასაუბრების ტექნიკა, სამოტივაციო წერილის, რეზიუმეს დაწერა, თვითპრეზენტაცია და ა.შ. 

სტუდენტების ინფორმირება შრომის ბაზარზე მიმდინარე მოვლენებსა და პერსპექტივებზე; მათთვის სამუშაო ადგილების მოძიება და შეთავაზება; 

სტუდენტების/კურსდამთავრებულების დახმარება პროფესიულ ორიენტაციასა და თვითგამორკვევაში, პრიორიტეტების განსაზღვრასა და კარიერის სწორად წარმართვაში. სტუდენტებთან პირადი თუ ჯგუფური შეხვედრების გამართვა; 

დახმარება დამსაქმებლებთან ურთიერთობაში და ამ მიზნით კონკრეტული თემატური ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;

დამსაქმებელთა ბაზის შექმნა, სემინარები, შეხვედრები, დასაქმების ფორუმის გამართვა და ა.შ 

დამსაქმებლებთან თანამშრომლობა, მათთან მემორანდუმების გაფორმება და სხვადასხვა შეხვედრის გამართვა, რაც მიზნად ისახავს სტუდენტების დასაქმების, პრაქტიკასა და სტაჟირების ხელშეწყობას; 

სტაჟირებისა და პრაქტიკების ორგანიზებას საქართველოში ან მის ფარგლებს გარეთ; 

უწყვეტი განათლების სისტემის დანერგვას, რაც გულისხმობს ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების ორგანიზებას; ტრენინგებისა და სემინარების შეთავაზებას; 

კურსდამთავრებულებთან უწყვეტი კონტაქტის ქონა, მათთან შეხვედრების ორგანიზება და კარიერულ განვითარებაზე ზრუნვა.