085

2020-04-08

აკადემიური კონკურსის შედეგები სამართლის მიმართულებით!

სწავლის სფერო: კერძო სამართალი

სამოქალაქო საპროცესო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი - ნინო ხარიტონაშვილი

 

საკორპორაციო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი - ნონა ზუბიტაშვილი

 

სამოქალაქო სამართალი 

ასისტენტ პროფესორი - გიორგი ამირანაშვილი

 

 

სწავლის სფერო: სისხლის სამართალი

მატერიალური სისხლის სამართალი

პროფესორი - არჩილ შეყლაშვილი

 

სისხლის სამართლის საპროცესო სამართალი

პროფესორი - თამარ ლალიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი - ალექსანდრე იაშვილი

 

სწავლის სფერო: საჯარო სამართალი

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

ასოცირებული პროფესორი - ნანა მჭედლიძე, თინათინ ერქვანია

ასისტენტ პროფესორი - ნინო ნიკოლაიშვილი