მედიცინის საერთაშორისო სკოლა

085მედიცინის სკოლა 2017 წელს ჩამოყალიბდა და ახორციელებს ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებს: სამკურნალო საქმე (ინგლისურენოვანი) და სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი). იგი მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს აძლევს შესაძლებლობას მიიღოს ხარისხიანი განათლება ჯანდაცვის მიმართულებით.

პროგრამა ორიენტირებულია სამედიცინო სფეროში საქიმიანობისათვის საჭირო კომპეტენციების მიღწევის უზრუნველყოფაზე, რაც შესაძლებელია პროგრამის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაძლევის შედეგად მიღწეული ცოდნისა და უნარების სინთეზის საფუძველზე, უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების ჩარჩოთი და მედიცინის დარგობრივი მახასიათებლით განსაზღვრული დიპლომირებული მედიკოსის კომპეტენციებისა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. კურიკულუმში დომინირებს ინტეგრირებული სწავლების კომპონენტები.

პროგრამის მიზანად ისახავს საერთაშორისო დონის, მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი დიპლომირებული მედიკოსის მომზადება, რომელსაც გაცნობიერებული აქვს ექიმის ძირითადი ღირებულებები (წყარო: https://physiciansfoundation.org/about/core-values), აკმაყოფილებს სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) მოთხოვნებს