მედიცინის სკოლა

085

მედიცინის სკოლა 2017 წელს ჩამოყალიბდა და ახორციელებს ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებს: სამკურნალო საქმე (ინგლისურენოვანი) და სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი). იგი მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს აძლევს შესაძლებლობას მიიღოს ხარისხიანი განათლება ჯანდაცვის მიმართულებით.

განათლების, მეცნიერების და კლინიკური პრაქტიკის ერთობა-ეს აკადემიური ტრიადა თოუს მედიცინის სკოლის არსებით შემადგენელს წარმოადგენს და გვაძლევს შესაძლებლობას, ჩვენი კურსდამთავრებული იყოს კონკურენტუნარიანი და პაციენტზე ორიენტირებული პროფესიონალი, რომელიც ფლობს სამედიცინო განათლების საერთაშორისო სტანდარტების (WFME) შესაბამის ცოდნასა და კლინიკურ უნარებს.

უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ლაბორატორიები და სიმულაციური ცენტრი მედიცინის ფუნდამენტური მეცნიერებების შესწავლას და საბაზისო და კლინიკური თეორიული ცოდნის განვითრებას ემსახურება. იძლევა შესაძლებლობას სწავლების მეთოდებიდან გამოვიყენოთ პრობლემაზე დაფუძნებული(PBL) სწავლება, სწავლების პროცესში ფართოდ დავნერგოთ ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (OSCE).

კლინიკური საგნების სწავლება, როგორც დიპლომირებული მედიკოსის, ასევე სტომატოლოგიის სპეციალობით ხორციელდება მრავალპროფილურ სამედიცინო და სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში, სადაც ექიმი- ლექტორის ზედამხედველობის ქვეშ, კლინიკურ შემთხვევაზე დაფუძნებული (CBL) და პაციენტის საწოლთან სწავლების (Bed Side teaching) მეთოდების გამოყენებით, მომავალ მედიკოსებს თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განმტკიცების შესაძლებლობა ეძლევათ.

გაცნობიერებული აქვს რა ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის უალტერნატივო მნიშვნელობა, მედიცინის სკოლა მუდმივად ისწრაფვის ინოვაციებისაკენ, მათი დანერგვისა და განვითარებისაკენ სამედიცინო განათლებაში და ამ დიდ საქმეში სკოლას გვერდში უდგას უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია.