სამკურნალო საქმე (ინგლისურენოვანი)

085

პროგრამის სტრუქტურა: სამკურნალო საქმის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია დიპლომირებული მედიკოსის საქმიანობისათვის საჭირო კომპეტენციების მიღწევის უზრუნველყოფაზე, რომლის განხორციელება შესაძლებელია პროგრამის სხვადასხვა სასწავლო კომპონენტების შესწავლის შედეგად მიღწეული ცოდნისა და უნარების სინთეზის საფუძველზე. უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოში განსაზღვრული დიპლომირებული მედიკოსის დასაქმების ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, დიპლომირებული მედიკოსის მომზადება მიმდინარეობს ძირითადი (სპეციალობის) ცოდნისა და დმხმარე (ხელშემწყობი) ცოდნის სასწავლო კომპონენტების მეშვეობით. ძირითადი ცოდნის საკითხებს მოიცავს დიპლომირებული მედიკოსის სფეროსთან დაკავშირებული სპეციალობის სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსები. დამხმარე ცოდნის საკითხებს მოიცავს დიპლომირებული მედიკოსის საქმიანობის ხელშემწყობი საუნივერსიტეტო (სავალდებულო და არჩევითი) სასწავლო კურსები და ინგლისური ენის სავალდებულო კომპონენტი, ან თავისუფალი სასწავლო კურსები. სამკურნალო საქმის (ინგლისურენოვანი) პროგრამის კომპონენტები მიმართულია პროგრამაში დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად დიპლომირებული მედიკოსის კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
დიპლომირებული მედიკოსი

სწავლების ენა:
ინგლისური

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
წინამდებარე პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესების შესაბამისად.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს პროგრამაზე სწავლის დაწყებამდე უტარდებათ ტესტირება ინგლისურ ენაში რომელიც უნდა აკმაყოფილებლედს B2 დონეს, ასევე ჩაუტარდებათ ტესტირება საბუნებისმეტყველო საგნებში (ფიზიკა; ქიმია; ბიოლოგია) რომელებშიც პირმა უნდა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.

კრედიტების რაოდენობა
360 კრედიტი

სწავლის შედეგები და მათი მიღწევის მეთოდები
სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, რომელიც უზრუნველყოფს დიპლომიტებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხის შესაბამისი ცოდნის და უნარების მიღწევას. პროგრამის მიზნების და სწავლის შედეგების რეალიზაცია ხდება სასწავლო კურსებში ლექციების (კლასიკური და ინტერაქტიური), ჯგუფში მუშაობის, პრაქტიკული მეცადინეობების საშუალებით, ასევე სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის გზით.