სამეცნიერო შრომების კრებული

085

ISSN 1987-9067 (ბეჭდური)
E ISSN 2667-9086 (ელექტრონული)


ჟურნალის მიზანი ამოცანები

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული არის რეფერირებადი და რეცენზირებადი  ყოველწლიური სამეცნიერო შრომების კრებული, რომელსაც 2009 წლიდან გამოსცემს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი.

 სამეცნიერო შრომების კრებული არის მულტიდისპლინური და მულტილინგვური ჟურნალი;  ჟურნალის მიზანია, ხელი შეუწყოს:  სამართლის,ბიზნესის, ეკონომიკის, ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით  ახალი თეორიულ/ მეთოდოლოგიური  ცოდნის ფორმირებას, ისევე როგორც   პრაქტიკული კვლევების განვითარებას როგორც ადგილობრივი, ასევე რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით.

სტატიების მიღების პროცედურა

სარედაქციო კოლეგია მიღებულ სტატიებს გადაუგზავნის ორ გარეშე ექსპერტს. სტატიები გადის ბრმა რეცენზირებას.   იმ შემთხვევაში თუ სტატია მიიღებს ორ დადებით რეცენზიას, დაიბეჭდება ჟურნალში;

ერთ-ერთი უარყოფითი რეცენზიის შემთხვევაში, სტატია იგზავნება მესამე რეცენზენტთან; სტატიის მიღების შესახებ ავტორებს ეცნობებათ წერილობით ელექტრონული ფოსტის საშუალებით;.

ჟურნალის რედაქციისთვის სტატიების გადაგზავნა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს.

 სტატიის შეფასების კრიტერიუმები:

 • სტატიის სტრუქტურა (აკმაყოფილებს მოთხოვნებს/ გასაუმჯობესებელია);
 • სტატიის სიახლე და კონტრიბუცია შესაბამის სფეროში (კმაყოფილებს მოთხოვნებს/ გასაუმჯობესებელია);
 • მეთოდოლოგიური გამართულობა და მოსაზრებების არგუმენტირებულობა (აკმაყოფილებს მოთხოვნებს/ გასაუმჯობესებელია);
 • კვლევის თეორიული და პრაქტიკული შედეგები (აკმაყოფილებს მოთხოვნებს/ გასაუმჯობესებელია);
 • ციტირების წესების დაცვა (აკმაყოფილებს მოთხოვნებს/ გასაუმჯობესებელია).

ავტორებისათვის

სტატიის გაფორმებისა და ციტირების წესები

წარმოდგენილი ნაშრომი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 • ნაშრომის მოცულობა არ უნდა იყოს 5 გვერდზე ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს A4 ზომის 9 ნაბეჭდ გვერდს;
 • უნდა მოგვაწოდოთ ნაშრომის ელექტრონული და ნაბეჭდი ვერსიები:

 ნაშრომს უნდა ახლდეს:

 • ავტორის თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება, აფილაცია ელექტრონული მისამართი;
 • აბსტრაქტი ინგლისურ ენაზე - 150-200 სიტყვა;
 • 3-5 საკვანძო სიტყვა;
 • გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა;
 • დამოწმებებისა და ბიბლიოგრაფიებისთვის  ისარგებლეთ ილიაუნის ციტირების სტილით (იხ დანართი)
 • ნაშრომი აკრეფილი უნდა იყოს Sylfaen შრიფტით, ინგლისურენოვანი სტატიები შრიფტით Times New Roman
 • შრიფტის ზომა 11, ინტერვალი 1.5.
 • სურათები, ცხრილები და დიაგრამები თავსდება ტექსტში და ინომრება არაბული ციფრებით.

მოთხოვნების დარღვევით წარმოდგენილი ნაშრომი არ დაიბეჭდება. სტატია ავტორს არ უბრუნდება.

რედაქტორი

ქეთევან  მდინარაძე

სარედაქციო კოლეგია:

ამილახვარი ზაურ (თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო)

ბურდული ირაკლი (ივანე ჯავახიშვილის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო)

ბაოტიანი პან  (ლანჟოუს ნივერსიტეტი, ჩინეთი)

გაბისონია ზვიად (თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველო)

თოქმაზიშვილი მიხეილ (თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო)

იუსუბოვი სებუჰი  (აზერბაიჯანის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი)

მკერვალიშვილი ლადო  (თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო)

ონიანი ნატო  (თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო)

შევარდნაძე ხატია (თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო)

ჩოჩია არჩილ  (ტალინის  ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ესტონეთი)

ჯამაგიძე ლელა (ივანე ჯავახიშვილის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო.

ტექნიკური უზრუნველყოფა

მარიამ ხინთიბიძე

ლაშა ბოლქვაძე

დიმიტრი სიმონიშვილი

 

კონტაქტი

რედაქციის მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N2

ტელეფონი: (+995 32) 240 29 46,  (+995 32) 240 29 48.

ვებ-გვერდი: www.openuni.edu.ge

ელ-ფოსტა: [email protected]

©ყველა უფლება დაცულია.

რეფერირებადი და რეცენზირებული სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი 

სტატიების ავტორთა თვალსაზრისი შეიძლება არ ემთხვეოდეს რედაქციისას. ავტორი და რეცენზენტი პასუხს აგებს ნაშრომის ხარისხსა და შინაარსზე. ჟურნალის არც ერთი ნაწილი არანაირი ფორმით და საშუალებით არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ავტორის ან გამომცემლის წერილობითი ნებართვის გარეშე. საავტორო უფლებების დარღვევა ისჯება კანონით.

2019 წლიდან იდექსირებულია EBSCO-ს ბაზაში