085

2020-2021  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესები!


თუ გსურს მობილობა კრედიტების მაქსიმალური აღიარებით - თბილისის ღია უნივერსიტეტი შენი არჩევანია!

რატომ თბილისის ღია უნივერსიტეტი?
ჩვენ გთავაზობთ:

 • კრედიტების მაქსიმალურ აღიარებას!
 • ახალ, ულტრათანამედროვე კამპუსს ქალაქის ცენტრში!
 • მაღალი დონის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს!
 • სწავლას ყველა პროგრამაზე 2250 ლარად!
 • სწავლის საფასურის გადახდას 10 ნაწილად ან სტუდენტისთვის მისაღები ინდივიდუალური გრაფიკით!
 • გაცვლით პროგრამებს ჩინეთის, ევროპის და ამერიკის უნივერსიტეტებში!
 • დასაქმების ხელშეწყობას და რეალურ შესაძლებლობებს.

მობილობა წელიწადში ხორციელდება ორჯერ - შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრის დაწყებამდე. მობილობის უფლება გაქვთ იმ შემთხვევაშიც, თუ შეჩერებული (ან შეწყვეტილი - არაუმეტეს 12 თვის განმავლობაში) გაქვთ სტუდენტის სტატუსი!

დარეგისტრირდით განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მობილობის ელექტრონულ პორტალზე და უნივერსიტეტების ჩამონათვალში მონიშნეთ თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი.

მობილობის ვადები

 • სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2020 წლის 31 ივლისიდან 19 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე;
 • სტუდენტთა მიერ მობილობის საფასურის გადახდის ვადა: 2020 წლის 31 ივლისიდან 19 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე;
 • ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა: 2020 წლის 24 აგვისტო.
 • ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცხადების, სტუდენტის მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2020 წლის 24 აგვისტოდან - 14 სექტემბრის ჩათვლით.
 • თბილისის ღია უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა 2020-2021 ს/ წლის შემოდგომის მობილობისთვის

საფეხური

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება

ადგილების რ-ბა

წლიური საფასური (ლ)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება

45

2250

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო ურთიერთობები

35

2250

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

45

2250

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

40

2250

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში

ბაკალავრიატი

ინგლისური ფილოლოგია

35

2250

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

ბაკალავრიატი

სამართალმცოდნეობა

45

s250

სამართლის ბაკალავრი

მაგისტრატურა

ბიზნესის ადმინისტრირება

4

2250

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი

მაგისტრატურა

ბიზნეს სამართალი

4

2250

ბიზნეს სამართლის მაგისტრი

მაგისტრატურა

სისხლის სამართალი

4

2250

სისხლის სამართლის მაგისტრი


წარმოსადგენი დოკუმენტები:
საბაკალავრო პროგრამებზე
ჩარიცხვამდე:

 • ატესტატი (ასლი)
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი
 • მშობლიურ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი
 • განცხადება რექტორის სახელზე

ჩარიცხვის შემდეგ:

 • ატესტატი (დედანი)
 • 2 ცალი ფოტოსურათი 3X4
 • წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისათვის)

თუ გსურს გაიგო ზუსტად რამდენი კრედიტის აღიარება მოხდება ჩვენ გაგიწევთ კონსულტაციას 24 საათიან რეჟიმში:


ტელ: 577044999 (მარკეტინგის დეპარტამენტის მენეჯერი: დავით გვეტაძე)
ტელ: (+995 32) 2402946 /48 ადმინისტრაცია
Facebook : თბილისის ღია უნივერსიტეტი
მის: თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა #2 , (ვაკე-საბურთალოს კვეთა)

აირჩიე თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი!